Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Økonomi

Egenbetaling

Den samlede egenbetaling er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj) har fratrukket elevstøtte fra staten.

Elevstøtte

Alle danske elever får et tilskud fra staten til deres efterskoleophold. Størrelsen af tilskuddet afhænger af husstandens indtægt to år forud for efterskoleopholdet.

Efterskolen ansøger på husstandens vegne Undervisningsministeriet om statslig elevstøtte. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2015/16 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2013.

Der vil blive taget udgangspunkt i husstandens sammensætning ved skoleårets start. Så hvis man eksempelvis bor sammen med en ny samlever når ens barn starter på efterskole, vil begge indkomster blive lagt til grund for beregningen. Der tages altid udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Dette gælder også selv om man ikke boede sammen dengang.

Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet der skal på efterskole.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.
Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.

Se elevstøtteskalaen

Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. 
Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.
Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole hvor dit barn skal gå.
Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. 

Når du har fundet de skoler du er interesseret i, kan du under menupunktet prisberegning regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold. NB: Der kan ikke søges SU (Statens Uddannelsesstøtte) til efterskoleophold.
Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskoleforeningen.dk