Skole login

Login er kun for skolens administrator

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit brugernavn eller e-mail adresse

Fenskær Efterskole

På Fenskær Efterskole har vi respekt for den enkeltes ret til alsidig personlig udvikling inden for rammerne af forpligtende fællesskab - gensidig tillid og ansvar. På skolen undervises i praktiske og musiske fag. Dansk- og matematikundervisning integreres i de praktiske fag, sådan at det giver mening for eleven. For elever, som har modtaget specialundervisning.
- Praktisk, musisk og prøvefri
Skolen vægter de praktiske og musiske fag højt. På værkstederne og i botræningen integreres specialundervisningen i dansk/læsning, matematik/regning/talforståelse og naturfagene (jf. fælles mål og trinmål), således at det har et synligt og nyttigt formål for eleven. Herudover har eleven mulighed for at tilvælge undervisning i en lang række af værkstedsfag og valgfag.
Undervisningen på Fenskær Efterskole er specielt tilrettelagt for elever, der har modtaget specialundervisning i folkeskolen. Undervisningen foregår på mindre hold.

Skolens formål
Fenskær Efterskole har som grundlag for sit virke en respekt for den enkeltes ret til en alsidig personlig udvikling inden for rammerne af et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig tillid og ansvar. Skolens mål er, gennem en praktisk/musisk betonet undervisning, at give de unge mulighed for at gøre erfaringer, der kan styrke deres selvtillid og aktive engagement i tilværelsen samt øge deres muligheder for at klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid. Fenskær Efterskole er ikke tilknyttet nogen politisk eller kirkelig organisation.

Undervisningstilbud på Fenskær Efterskole
Undervisningen på efterskolen består af forskellige tilbud: om formiddagen foregår undervisningen i værksteder, efter middag undervises der i husene, hen på eftermiddagen og om aftenen undervises der i valgfag.
Som værkstedsfag udbydes musik, drama, smykkesløjd, billedkunst, textil, køkken, træværksted, video, musical, stenhugning, gartneri, pileflet, friluftsliv, sejlads/surfing, idræt - herunder svømning, dansk og matematik-N/T.
I hustimerne undervises i almendannende fag og botræning.
Hen på eftermiddagen og om aftenen undervises i valgfag. Eleverne kan bl.a. vælge mellem: data, cykelværksted, knivværksted, fiskeri, engelsk, historie, geografi, biologiske emner, diverse sportsaktiviteter samt de ovenfor nævnte værksteder, hvor indholdet i værkstedsfaget får en anden drejning. Der er mulighed for at deltage i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til kl. 20.30.
Hvert år arrangerer vi en lejrskole, og dagligdagen brydes af emneuger, teater- og biografture, foredrag, udflugter i omegnen mv.

Hvordan bor eleverne
På efterskolen bor eleverne i huse med 6 værelser og et fællesrum. I hvert hus bor ca. 11 elever. Til hvert hus er der knyttet to huslærere. De hjælper eleverne med alle dagligdagens praktiske gøremål. Endvidere underviser de husets beboere i orientering, dansk og matematik og sørger for kontakt til forældre, praktikpladser m.v. I hvert hus er der vaskemaskine og tørretumbler, som kan benyttes af eleverne. Skolen har 98 elever.

Optagelse på Fenskær Efterskole
For at blive optaget på skolen er det en regel, at den kommende elev har besøgt skolen og har modtaget specialundervisning. Optagelsen sker ofte, men ikke nødvendigvis, i samarbejde med skolepsykologisk rådgivning, med hvem vi har et godt samarbejde. Besøg og tilmelding sker fortløbende fra januar året før, eleven ønsker at starte på skolen.

Udskolings-/udslusningsforløb på Fenskær Efterskole
Efter 1 eller 2 år på efterskolen er der mulighed for at fortsætte på vore udskolingshold i 1-2 år. Eleverne bor for sig selv. De har eneværelse, gør selv indkøb, laver mad m.v. og deltager i specielt tilrettelagte kurser på tekniske skoler og AMU Center m.v., og de har flere praktikperioder. Reglerne for eleverne på udskolingsholdene lægger op til større selvforvaltning.

Ledige pladser

8. kl 9. kl 10. kl 11. kl
Her kan du se oplysninger om ledige pladser
Pige
Dreng

Low Optaget MediumVenteliste HighLedig

Oplysningerne om ledige pladser er senest opdateret: 11/26/2018

Om skolen

85  elever
42  uger på et skoleår

Skoletype:

Specialefterskole

Skoletype

Der er tre forskellige typer efterskole:

school almen efterskole

school ordblindeefterskole 

school specialefterskole for elever med særlige behov

(elever med særlige behov blev tidligere ofte benævnt "sentudviklede elever")

Bemærk, at flere "almene" efterskoler har "tilbud til ordblinde" og "tilbud til elever med særlige behov".

Klassetrin

8. kl, 9. kl, 10. kl, 11. kl

Øvrige oplysninger

  • Tilbud til unge med ADHD, autisme o.l.